XXXII SESJA RADY GMINY SŁUPNO

W dniu dzisiejszym odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Słupno. Jedną z istotnych uchwał podjętych przez radnych było przyjęcie gminnego programu pn. ”Słupieńska Karta Dużej Rodziny”.

„Najważniejsi są mieszkańcy – stwierdził wójt Marcin Zawadka – dlatego rekomendowałem radnym wprowadzenie  „Słupieńskiej Karty Dużej Rodziny”, która w sposób znaczący zniweluje wzrastające koszty życia wśród rodzin wielodzietnych w naszej Gminie. Dodam, że jest to program nowatorski,  w całym powiecie płockim w żadnej gminie nie funkcjonuje w tak szerokim zakresie.”Koordynatorem wdrożenia „Słupieńskiej Karty Dużej Rodziny” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie. Do tej pory rodziny wielodzietne z terenu gminy mogły korzystać z ulg przygotowanych wyłącznie przez rządowy program skierowany dla rodzin wielodzietnych. W związku z wejściem w życie nowej uchwały przegłosowanej przez Radę Gminy Słupno, rodziny posiadające co najmniej troje dzieci i mieszkające na terenie gminy Słupno, będą mogły korzystać z ulg przysługujących w ramach autorskiego gminnego programu wsparcia. Ulgi dotyczą  przede wszystkim opłat i kosztów utrzymania ponoszonych przez tę grupę mieszkańców. Jednak coś za coś. Program jest dedykowany wyłącznie rodzinom wielodzietnym, które rozliczają się z podatku dochodowego ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Słupno lub złożą oświadczenie, że przy rozliczaniu swojego PIT-u za rok miniony wskażą miejsce zamieszkania na terenie Gminy Słupno. Oświadczenia będą przez Urząd Gminy weryfikowane.

„Słupieńska Karta Dużej Rodziny” obejmie wsparciem rodziny wielodzietne w następującej formie:

  • 20% ulgi za czynsz mieszkaniowy w lokalach mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupno;
  • 20% zniżki w opłatach wnoszonych za zaopatrzenie w wodę;
  • 20% zniżki w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez Urząd Gminy Słupno;
  • 20% zniżki na zajęcia dodatkowe  w samorządowym przedszkolu publicznym na terenie Gminy Słupno w zakresie przekraczającym podstawę programową;
  • 20% zniżki za świadczenia w Gminnym Żłobku w Słupnie;
  • 20% zniżki na wszystkie zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury finansowane z budżetu tej jednostki.

Dodatkowym atutem programu jest  10% ulga przysługująca również dziadkom współzamieszkującym z rodziną wielodzietną, która posiada „Słupieńską Kartę Dużej Rodziny” czyli tzw. rodzinom wielopokoleniowym mieszkającym w jednym wspólnym gospodarstwie domowym.

Warto podkreślić, że powyższe korzyści będą przysługiwały wyłącznie rodzinom, która dotychczas  mają uregulowane swoje bieżące zobowiązania i opłaty.

Urząd Gminy Słupno w dalszym etapie rozwoju Programu będzie dążył do zwiększenia korzyści wynikających z „Słupieńskiej Karty Dużej Rodziny” dla naszych mieszkańców poprzez wsparcie lokalnych przedsiębiorców, którzy sami określą zakres i wysokość oferowanych ulg. Docelowo chcielibyśmy, żeby  posiadacze „Słupieńskiej Karty Dużej Rodziny” mieli możliwość korzystania z usług lokalnych firm, które udzielą im zniżki na oferowane przez siebie produkty.

Podsumowując można powiedzieć, że Gminny Program ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych w zmniejszeniu codziennych wydatków związanych z opłatami i utrzymaniem. Skierowany jest wyłącznie do osób  zamieszkujących na terenie Gminy Słupno lub deklarujących w Urzędzie Skarbowym mieszkanie na terenie naszej gminy. Wnioski o wydanie karty można będzie składać już od lutego tego roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie.  Nie ma w tym programie żadnych progów dochodowych, które mogłyby ograniczać otrzymanie „Słupieńskiej Karty Dużej Rodzin”. Wszelkie szczegółowe informacje oraz wnioski znajdą Państwo na stronie www.gops.slupno.eu oraz www.slupno.eu.

Ponadto na XXXII sesji Rady Gminy Słupno radni przesunęli w budżecie środki na realizacje tak długo oczekiwanej największej inwestycji w gminie czyli budowy ulicy Piastowskiej w Borowiczkach Pieńkach.  Jest to inwestycja wieloletnia, planowane do końca 2022 roku, której koszt wynikający z przetargu to kwota dziesięciu i pół miliona złotych. Radni na sesji przyjęli tegoroczny Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także wysłuchali sprawozdania za rok ubiegły. Jednocześnie został przegłosowany plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku oraz ważne dla nauczycieli zmiany do regulaminu określającego wysokość ich dodatków i innych składników wynagrodzenia, w tym warunki ich przyznawania.

sss