Zaproszenie do uczestnictwa w badaniu statystycznym

W załączeniu przesyłamy informację Biura Związku Powiatów Polskich dotyczącą zaproszenia przez Komisję Europejską do uczestnictwa w statystycznym badaniu ankietowym pn.„Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19′′. Ww. badania są skierowane do rolników oraz przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywieniowego (link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators), a także do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy rolników i firm łańcucha żywnościowego(link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators).Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie ww. informacji za pośrednictwem stron internetowych gmin, tablic ogłoszeniowych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Pismo Starosty Płockiego
Pismo Związku Powiatów Polskich

sss