Konsultacje społeczne – projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” (PGO WM 2030).

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat projektu dokumentu.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i inne organy administracji państwowej, organizacje pozarządowe oraz środowiska akademickie.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu na formularzu, który należy następnie przekazać do Urzędu w jeden z niżej opisanych sposobów:

drogą elektroniczną na adres: pgowm2030@mazovia.pl (wersja edytowalna oraz wersja
z podpisem elektronicznym);

– na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP;

– drogą listowną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa,

– ustnie do protokołu.

Informacje o projekcie PGO WM 2030 wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego mazovia.pl

Uwagi i wnioski należy przesłać do 10 maja 2024 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub  wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

sss