Od 1 stycznia 2022 roku zmienia się sposób ustalania opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 Dlaczego zmiana jest konieczna?

 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648) wprowadziła zmianę art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 Brzmienie art. 6j ust 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem…
przed zmianą po zmianie
za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,            lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. za rok od domku letniskowego             na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zmiana oznacza to, że w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe opłata stanowić będzie iloczyn liczby domków oraz ryczałtowej stawki opłaty.

Nowa stawka opłaty ryczałtowej

Stawka opłaty ryczałtowej dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązujące od 01.01.2022 r.
189,00 zł rocznie

od  domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny to dwukrotność opłaty podstawowej,

Konieczność złożenia nowej deklaracji zmieniającej

 Zmiana sposobu ustalania opłaty za odbiór odpadów  powoduje konieczność złożenia nowych deklaracji zmieniających obowiązujących od dnia 01.01.2022 r., w których, zgodnie ze stanem faktycznym należy określić, czy nieruchomość, której dotyczy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest nieruchomością, na której znajdują się domki letniskowe oraz wskazać ich liczbę, czy też jest to inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W oparciu o zadeklarowane dane oraz zmienioną ryczałtową stawkę opłaty należy dokonać samoobliczenia opłaty.

 • Nowy druk deklaracji oraz instrukcja jej wypełnienia dostępna jest na stronie slupno.eu w zakładce gminna gospodarka odpadami/deklaracje i druki.
 • Nową deklarację zmieniającą  w terminie do dnia 10 lutego 2022 r. zobowiązana jest złożyć ta sama  osoba, która składała pierwszą deklarację.
 • Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy lub wysłać pocztą na adres  Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno. Posiadacze profilu zaufanego będą  mogli przesłać deklarację w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy
  e-PUAP.

 Indywidualne numery kont do wpłat za odpady pozostają bez zmian. Roczną ryczałtową opłatę  należy wnieść do 15 marca za rok kalendarzowy, którego dotyczy obowiązek.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska
  oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648)
 • Uchwała Nr 274/XLIII/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno oraz zwolnienia w części z opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
  i kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 • Uchwała Nr 275/XLIII/21 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanejna cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
sss