Ptasia grypa – zagrożenie dla gminy

W związku z rozprzestrzenianiem się wysoce zjadliwej grypy ptaków nasza gmina znajduje się w obszarze zagrożonym jej wystąpieniem. To wiąże się z licznymi zakazami, przede wszystkim dla posiadaczy drobiu i ptaków.
W związku z tym prosimy o jak najszybsze zgłaszanie sołtysom miejsc, w których utrzymywany jest drób, szczególnie dotyczy to miejsc w obszarze zapowietrzonym. Szybkie i sprawne przekazanie tych informacji pomoże w walce z tą chorobą i zapobiegnie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się.

Zakazy na obszarze zapowietrzonym:
1. przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
2. wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych
3. organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi
4. organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego
5. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
6. transportu mięsa drobionego z rzeźni, zakładów rozbioru lub chłodni bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
7. wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
8. targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych
9. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
Zakazy na obszarze zagrożonym:
1. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
2. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
3. wyprowadzenia z gospodarstwa, gdzie utrzymywany jest drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
4. wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych
5. organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi
6. organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego
7. transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
8. wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
9. targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych
10. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
Przypominamy o nakazanie utrzymania drobiu przydomowego w zamknięciu z uwagi na dużą liczbę ognisk ptasiej grypy w województwie mazowieckim oraz przestrzega się przed zakupem drobiu z niewiadomego źródła.
Przypominamy także zachowaniu szczególnej ostrożności i bezwzględnym stosowaniu odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, a w szczególności:
• zabezpieczenia paszy przed dostępem zwierząt dzikich;
• nie karmienia drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
• stosowania w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umycia rąk wodą z mydłem;
• stosowania mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
• zgłaszania niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu).

sss