XXXIV SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Dziś odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Słupno. Najważniejsze uchwały to przyjęte przez Radę Gminy Słupno zmiany do budżetu na rok 2021 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021-2029. Zmiany dotyczą przede wszystkim zwiększenia dochodów gminy o środki pozyskane w ostatnim czasie przez Gminę Słupno. Pozyskane fundusze pozwolą na szybsze sfinansowanie długo wyczekiwanych inwestycji w naszej gminie.

Jednym z ważniejszych dofinansowań zewnętrznych w ostatnim czasie jest pozyskanie dziewięćset sześćdziesiąt  tysięcy  złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na realizacje przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Arkadia Mazowiecka –Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno- Słupno wraz z przebudową mostu wraz z infrastrukturą”. Dzięki temu ulica  Pocztowa w Słupnie łącząca południe gminy z centrum stanie się drogą o wysokim standardzie i poziomie bezpieczeństwa. Ponadto na tej drodze nastąpi niezbędna przebudowa mostu na rzece Słupiance.

Radni z zadowoleniem przyjęli informacje od wójta o tym, że dzięki jego staraniom zostały uzyskane kolejne  fundusze w wysokości ponad osiemset  tysięcy  złotych. Tym razem dzięki wsparciu wicemarszałka województwa p. Wiesława Raboszuka  gmina uzyskała dotacje z przeznaczeniem na „Budowę żłobka i świetlicy – klubu w miejscowości Nowe Gulczewo”. Środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowią dofinansowanie w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego. „Mieszkańcy Nowego Gulczewa już niedługo będą mogli cieszyć się świetlicą wiejską, która będzie też spełniała funkcje żłobka – miejsca opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia. Będzie to już drugi żłobek, który powstanie na terenie gminy Słupno w mojej kadencji – wspomniał Wójt Gminy Słupno- w tym miejscu warto dodać, że gmina otrzymała też środki w wysokości ponad miliona złotych na dalszą budowę ulicy Stepowiej w Nowym Gulczewie z Funduszu Dróg Samorządowych od wojewody mazowieckiego p. Konstantego Radziwiłła. Umowa jeszcze nie została podpisana, stąd na dzisiejszej sesji nie ma tej pozycji w budżecie przedstawionym Państwu radnym.” –dodał wójt Marcin Zawadka.

Głosowane przez radnych zmiany w budżecie dotyczyły również zwiększenia dochodów gminy o mniejsze wpływy pochodzące ze środków zewnętrznych, jednak mające ogromne znaczenie w walce z panującą pandemią. Takim dofinansowaniem jest dotacja rządowa  w wysokości trzy tysiące dwieście złotych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko – SARS-CoV-2 a także ponad siedem tys. zł na wsparcie programu „Wspieraj Seniora” realizowanego przez GOPS w Słupnie.

Poza tym w budżecie również zostały przesunięte kwoty z projektów unijnych, które nie zostały  zrealizowane w poprzednim roku z uwagi na przeszkody spowodowane panującą pandemią. Planowane jest wykorzystanie środków w bieżącym roku budżetowym.

Istotną uchwałą, którą w dniu dzisiejszym przegłosowali Radni Gminy Słupno jest także „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno na rok 2021”. Na realizację tego zadania gmina przeznaczyła w tym roku aż ponad sto tysięcy złotych. Mieszczą się w tym środki przeznaczone na utrzymanie miejsc w Schronisku dla zwierząt, „Hotelu dla bezdomnych psów” oraz sterylizacja, leczenie i dokarmianie wolno żyjących kotów. Gmina Słupno w ramach programu zapewnia również opiekę weterynaryjną, odbiór i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich. Zadania, które są co roku realizowane przez gminę w ramach powyższej uchwały ogrywają znaczącą rolę związaną z bezdomnymi zwierzętami, spowodowanego głównie takimi przyczynami, jak: niekontrolowane rozmnażanie zwierząt, porzucanie zwierząt przez właścicieli, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskania zwierząt, panujące mody na dane rasy zwierząt oraz brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Na dzisiejszej sesji ponadto radni zapoznali się z sprawozdaniem z działalności GOPS Słupno, dokonali oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Słupno za poprzedni rok, zatwierdzili  zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Słupno oraz przyjęli zmianę uchwały dotyczącej trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Słupno na lata 2021-2030 roku”. Poza tym radni podjęli uchwały w sprawie złożonych petycji.

sss