Wyróżnione

Przerwa w dostawie wody

W związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 6 lipca 2022r. nastąpiła przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Cekanowo i Miszewko Strzałkowskie.

Przewidywany czas przywrócenia dostawy wody godzina 1500.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyróżnione

Informacja dla osób z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Słupno

PRZYJAZD DO POLSKI

Wszyscy obywatele Ukrainy wjeżdżający do Polski mogą się zgłosić do jednego z centrów recepcyjnych oferujących tymczasowe zakwaterowanie, wyżywienie i pomoc medyczną.

Jednocześnie w momencie przyjazdu na teren Gminy Słupno należy zgłosić się do Urzędu Gminy Słupno w celu dokonania rejestracji miejsca pobytu obywateli Ukrainy. Czytaj dalej „Informacja dla osób z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Słupno”

Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”!

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.

Jak się zgłosić?

Formularze zgłoszenia są przyjmowane do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r. Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW oraz na stronach Partnerów konkursu – ARiMR i KOWR:

www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi

https://www.gov.pl/web/arimr/wszystkie-aktualnosci

https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia.

Czytaj dalej „Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”!”

AWARIA WODY

Urząd Gminy informuje, że w najblższych godzinach występują przerwy w dostawie wody do budynków na „osiedlu Pocztowa” w Słupnie oraz z Liszynie, tj. ulice: Pocztowa, Bociania, Sokola, Krucza, Nad Słupianką, Gołębia, Wronia, Jastrzębia, Sowia, Zielona, Żurawia, Zarzeczna, Modra, Jagiellońska 1, 2, 4, 6..

Awaria związana jest z przebudową przepompowni kanalizacji sanitarnej i występujących w trakcie realizacji kolizji infrastruktury technicznej na ulicy Bocianiej. Do czasu usunięcia awarii prace będą kontynuowane. Za utrudnienia przepraszamy.

Urząd Gminy poszukuje kandydatów do pracy

Urząd Gminy w Słupnie poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika ds. utrzymania czystości na terenie Gminy Słupno.

Do zadań ww. osoby będzie należało utrzymanie czystości dróg i chodników zlokalizowanych na terenie naszej gminy.

Szczegółowe informacje na temat powyższej oferty można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Słupnie (pok. 13c – Biuro ds. Kadr i Szkoleń) lub telefonicznie pod numerem telefonu 242679566.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Przypominamy, iż do końca czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1MW należy zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację. Czytaj dalej „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków”

Ankieta – infrastruktura piesza, rowerowa, transport publiczny.

W związku z udziałem Gminy Słupno w pracach nad przygotowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka przygotowana została dla naszych mieszkańców ankieta dotycząca oceny infrastruktury dla ruchu pieszego, rowerowego oraz transportu zbiorowego.
Plan zrównoważonej mobilności ma w założeniu służyć wypracowaniu projektu jednolitej sieci dróg rowerowych, ciągów pieszych, transportu zbiorowego w Płocku i gminach sąsiadujących z Płockiem, w szczególności w obszarach granicznych.
Zachęcamy Państwa wypełnienia ankiety. Będzie ona dostępna do 4 lipca.

Link do ankiety:

https://forms.gle/pkioQ7dQBQ5DXW4fA

LI SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy odbyło się głosowanie nad uchwałą absolutoryjną z wykonania budżetu za rok 2021. Udzielenie Wójtowi absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Potwierdzeniem prawidłowej pracy Wójta, są z pewnością także pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Małgorzata Sawicka wraz z Wiceprzewodniczącym Pawłem Baranowskim w imieniu całej Rady złożyli na ręce Wójta kwiaty oraz gratulacje i życzenia. Podziękowania otrzymała również Pani Skarbnik Beata Łapiak. „Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu, naczelnikom, dyrektorom jednostek a przede wszystkim radnym za współprace.  Ten rok był trudny bo był rokiem pandemicznym. Z tego miejsca chciałbym podziękować też swojej rodzinie, dzisiaj Dzień Ojca, więc gdyby nie było wsparcia moich dzieci, mojej żony to wiem, że byłoby mi przez ten ostatni rok ciężko. Mam nadzieję że przed nami tylko lepsze lata” – wspomniał na sesji Wójt Marcin Zawadka.

Został przedstawiony również Raport o stanie gminy za  2021r., który obejmował podsumowanie  działalności Wójta za rok poprzedni. Dokument zawiera przede wszystkim realizację budżetu, polityki, strategii i uchwał Rady Gminy. Można w nim uzyskać informacje dotyczące podsumowania działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu sołeckiego. Radni Gminy Słupno jednogłośnie podjęli uchwałę a następnie udzielili wotum zaufania wójtowi Marcinowi Zawadce, które jest ustosunkowaniem się rady gminy do informacji przedstawionych przez wójta w raporcie o stanie gminy. Cały raport jest dostępny na BIP-ie  strony http://ugslupno.bip.org.pl/id/974. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Na sesji zabrał głos również przedstawiciel z Powiatowego Urzędu Pracy, który opowiedział o wskaźnikach bezrobocia w naszej gminie. Dodatkowo przedstawił propozycje dla przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć miejsca stażu oraz dla bezrobotnych z terenu naszej gminy. Wszystkie informacje będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Gminy w Słupnie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku.

W drodze uchwał jednogłośnie zostały przyjęte następujące projekty zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022-2029 oraz uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2022 rok. Jednocześnie podjęto działania na rzecz nabycia oraz podziału działek w miejscowości Mirosław, przyjęto Programu Usług Społecznych w Gminie Słupno na okres od 15 lipca 2022 r. do 31 maja 2023 r. w ramach realizacji projektu pt. Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno, a także Radni przyjęli sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok”. W dalszej części przyjęto pozostałe uchwały zgodnie z porządkiem obrad, w tym m.in.  uchwały w sprawie utworzenia filii Gminnego Żłobka w Słupnie oraz zmiany  ustalenia odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Słupnie.

Zachęcamy do obserwowania sesji Rady Gminy Słupno na stronie www.esesja.tv